Privacyverklaring

Wij nemen gegevensbescherming serieus

Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke sfeer. Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard het IP-adres van uw internet-serviceprovider op, evenals de website van waaruit u ons bezoekt, de pagina's die u bij ons opent en de datum en de duur van uw bezoek. Deze informatie is absoluut noodzakelijk voor de technische overdracht van de webpagina's en voor een veilige en correcte werking van de server. Er vindt geen gepersonaliseerde evaluatie plaats.

Gegevens die ons via het contactformulier bereiken, worden tijdens de databack-up op onze servers opgeslagen. Uw gegevens worden slechts gebruikt voor de verwerking van uw aanvraag, strikt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.

Verantwoordelijke instantie:
Paradies GmbH
Rayener Straße 14
47506 Neukirchen-Vluyn
E-mail: info@paradies.com
Telefoon: 00 49 / 28 45 - 20 30

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn privégevoelige data, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Voor een bezoek aan onze website zijn geen persoonlijke gegevens vereist. In sommige gevallen hebben wij uw naam en adres, evenals andere informatie nodig om u de gewenste dienst te kunnen aanbieden.

Hetzelfde geldt wanneer wij op verzoek u van informatiemateriaal voorzien c.q. uw vragen beantwoorden. In deze gevallen zullen wij u hier altijd op wijzen. Bovendien slaan wij alleen gegevens op die u ons automatisch of vrijwillig hebt verstrekt.

Als u gebruik maakt van één van onze diensten, verzamelen wij meestal alleen de gegevens die nodig zijn om u de desbetreffende dienst te kunnen leveren. Wij kunnen u om meer informatie vragen, maar de verstrekking hiervan vindt plaats op vrijwillige basis. De verwerking van persoonlijke gegevens dient dus ter optimalisering van onze dienstverlening of ter nastreving van onze commerciële doelstellingen.

Automatisch opgeslagen gegevens

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt door uw browser doorgestuurde informatie en slaat deze automatisch op in zogenaamde serverlogbestanden. Deze informatie bestaat uit:

 • Datum en tijdstip van aanvraag
 • Naam van het opgevraagde bestand
 • Pagina van waaruit het bestand werd opgevraagd
 • Toegangsstatus (bestand doorsturen, bestand niet gevonden, enz.)
 • Gebruikte webbrowser en besturingssysteem
 • IP-adres van de verzoekende computer
 • Overgedragen hoeveelheid gegevens

Deze data worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De verwerking vindt plaats conform art. 6, lid 1, sub f AVG op basis van ons rechtmatig belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.  

Om redenen van technische veiligheid, in het bijzonder ter voorkoming van aanvallen op onze webserver, slaan wij deze gegevens tijdelijk op. Op basis van deze gegevens kunnen wij geen conclusies trekken over individuele personen. De gegevens worden na uiterlijk zeven dagen anoniem gemaakt (verkorting van het IP-adres), zodat we deze niet meer aan de individuele gebruiker kunnen koppelen. De gegevens worden vervolgens anoniem verwerkt voor statistische doeleinden. Er vindt geen afstemming plaats met andere gegevensbestanden of doorgifte aan derden, ook niet in de vorm van uittreksels of overzichten. In het kader van onze serverstatistiek publiceren wij om de twee jaar een presentatie in ons werkverslag van het aantal opgeroepen pagina's.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij informatie op uw computer opslaan in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die via een internetserver naar uw browser worden overgebracht en op de harde schijf worden opgeslagen. Alleen het adres van het internetprotocol wordt opgeslagen - geen persoonlijke gegevens. Dankzij de informatie die in de cookies wordt opgeslagen, kunnen wij u bij een volgend bezoek aan onze website automatisch herkennen, zodat het gebruiksgemak verhoogd wordt. Rechtsgrondslag voor de inzet van cookies is het rechtmatige belang conform art. 6, lid 1 sub f AVG.

Natuurlijk kunt u onze website ook bezoeken zonder cookies te accepteren. Als u niet wilt dat uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend, kunt u het gebruik van cookies ook weigeren door in uw browser de optie "Cookies weigeren" in te stellen. Meer informatie over de desbetreffende procedure vindt u in de bedieningshandleiding van uw browser. Als u het gebruik van cookies weigert, kunnen er echter beperkingen zijn in het gebruik van bepaalde delen van onze website.

Veiligheid

Wij hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegdetoegang. Al onze werknemers, evenals de voor ons actieve dienstverleners zijn gebonden aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden deze eerst versleuteld voordat wij ze overdragen. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor derden. Wij werken continu aan het verbeteren van onze veiligheidsmaatregelen en passen onze privacyverklaringen daar navenant op aan. Zorg ervoor dat u altijd over de laatste versie beschikt.

Gebruik van OpenStreetMap

Wij gebruiken op onze website onder het menupunt "Contact - Bedrijf - Handelaar zoeken" een kaartfragment van OpenStreetMap met een weergave van de route naar ons bedrijf en om het zoeken naar handelaren te vereenvoudigen. Met een muisklik stemt u in met het gebruik. Wanneer u van deze kaart gebruikmaakt, wordt uw IP-adres doorgestuurd naar de server van OpenStreetMap en daar opgeslagen. De gegevensoverdracht is onderhevig aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van OpenStreetMap. Deze vindt u op:
wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy

Informatie over gegevensbescherming conform art. 13 AVG

Welke gegevens worden verwerkt en uit welke bron zijn deze afkomstig?

Wij verwerken uw gegevens in het kader van een voorbereiding c.q. afwikkeling van een overeenkomst, een sollicitatie en/of wanneer wij iemand inhuren.

Onder persoonsgegevens verstaan wij o.a.:

Bij klanten: uw basis-/contactgegevens, waaronder voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, fax, bankgegevens en evt. beeldmateriaal.

Bij sollicitanten en medewerkers: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, fax, geboortedatum, gegevens uit CV en referenties, bankgegevens, geloofsovertuiging en evt. beeldmateriaal.

Bij zakenpartners: naam van uw wettelijke vertegenwoordiger, bedrijf, handelsregisternummer, BTW-nummer, bedrijfsnummer, adres, contactgegevens contactpersoon (e-mailadres, telefoonnummer, fax) en bankgegevens.

Daarnaast verwerken wij ook de volgende persoonsgegevens:

 • Informatie over het type en de inhoud van contractgegevens, opdrachtgegevens, omzetgegevens, kwitanties, klant-/leveranciershistorie en vergaderstukken
 • Reclame- en verkoopgegevens
 • Informatie uit uw elektronisch contact met ons (zoals IP-adres, inloggegevens)
 • Overige gegevens die wij in het kader van onze zakelijke relatie van u hebben ontvangen (bijvoorbeeld tijdens klantgesprekken)
 • Gegevens die wij zelf genereren uit basis-/contactgegevens en overige data, bijvoorbeeld door middel van klantgerichte vraag- en potentieelanalyses
 • Documentatie van uw toestemmingsverklaring voor het ontvangen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven.
 • Foto's in het kader van evenementen

Voor welk doel en op welke rechtsgrondslag worden de gegevens verwerkt?

Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de op dat moment geldende Duitse federale wet op privacy 2018:

 • Ter naleving van (pre)contractuele verplichtingen (art. 6, lid 1, sub b AVG):
  De verwerking van uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst vindt online plaats en van die voor uw arbeidscontract in een van onze filialen. Het betreft hier met name data m.b.t. het voorbereiden en uitvoeren van zakelijke transacties.
 • Ter naleving wettelijke verplichtingen (art. 6, lid 1, sub c AVG):
  De verwerking van uw gegevens is nodig om te kunnen voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld conform het Wetboek van Koophandel of de belastingwetgeving.
 • Ter behartiging van rechtmatige belangen (art. 6, lid 1, sub f AVG):
  Op basis van belangenafweging mogen wij de gegevens ook na de feitelijke uitvoering van de overeenkomst verwerken om de rechtmatige belangen van ons of van derden te behartigen. Van verwerking van persoonsgegevens ter behartiging van rechtmatige belangen is bijvoorbeeld sprake in de volgende gevallen:
  • Reclame of marketing (zie nr. 4)
  • Maatregelen voor de bedrijfsvoering en de verdere ontwikkeling van diensten en producten
  • Onderhouden van een concernbrede klantendatabase ter verbetering van de klantenservice
  • In het kader van rechtsvervolging
 • In het kader van uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a AVG):
  Wanneer u ons toestemming verleent voor de verwerking van uw gegevens, bijv. voor toezending van onze nieuwsbrief, voor publicatie van foto's, enz.

Verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden

U kunt het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden te allen tijde aanvechten, hetzij in zijn geheel, hetzij gedeeltelijk, zonder verdere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven.

Wij hebben op grond van de wettelijke voorwaarden van § 7 lid 3 van de Duitse kartelwet het recht om het door u bij het afsluiten van de overeenkomst opgegeven e-mailadres te gebruiken voor directe reclame voor onze eigen goederen of diensten. U ontvangt deze productaanbiedingen per mail, ongeacht of u op de nieuwsbrief bent geabonneerd of niet. Indien u onze aanbiedingen niet wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw mailadres voor dit doel zonder verdere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven. Een bericht in tekstvorm is hiervoor voldoende. Uiteraard bevat iedere e-mail een afmeldlink.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Wanneer wij een dienstverlener inschakelen voor de afhandeling van een order, dan blijven wij niettemin verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. Alle medewerkers zijn contractueel verplicht uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en deze alleen in het kader van de dienstverlening te verwerken. De door ons belaste dienstverleners ontvangen slechts die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afhandeling van de respectievelijke service. Wij maken bijv. gebruik van de diensten van IT-serviceproviders voor de werking en beveiliging van ons IT-systeem en van adressenbanken en reclamebureaus voor onze eigen campagnes.

Uw gegevens worden verwerkt in onze klantendatabase. Onze klantendatabase ondersteunt de verbetering van de kwaliteit van bestaande klantgegevens (dubbele opruiming, verwijdering achterhaalde c.q. niet ter zake doende informatie, adrescorrectie) en maakt een verrijking mogelijk met gegevens uit openbare bronnen.

Deze gegevens worden, voor zover van toepassing op de afwikkeling van een overeenkomst, aan onze bedrijfsfilialen ter beschikking gesteld. De klantengegevens worden per filiaal en gescheiden opgeslagen, waarbij onze moedermaatschappij optreedt als de dienstverlener voor de afzonderlijke deelnemende bedrijven.

In zoverre er sprake is van een wettelijke verplichting en/of rechtsvervolging moeten wij uw gegevens overdragen aan autoriteiten, rechtbanken en/of externe inspecteurs.

Voor het voorbereiden en het uitvoeren van contractuele verplichtingen kunnen wij uw gegevens tevens overdragen aan verzekeringsmaatschappijen, banken, inlichtingendiensten en dienstverleners.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens tot beëindiging van de zakelijke relatie of tot het einde van de wettelijk vastgestelde bewaartermijn (bijv. conform het Wetboek van Koophandel, belastingwetgeving, de Wet Huishoudelijke Verzorging of de arbeidstijdenwet), evenals tot het einde van eventuele rechtsgeschillen, waarbij de gegevens als bewijs kunnen dienen.

Worden persoonsgegevens doorgegeven aan een derde land?

In principe geven wij geen gegevens door aan derde landen. Doorgifte vindt alleen plaats in individuele gevallen op basis van een besluit van de Europese Commissie, bij standaardclausules, met passende garanties of met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wat zijn mijn rechten inzake gegevensbescherming?

U hebt het recht op informatie, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, het recht om beroep aan te tekenen tegen de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht op bezwaar in overeenstemming met de voorwaarden van de privacywet.

 • Recht op informatie:
  U kunt bij ons informatie opvragen of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.
 • Recht op rectificatie:
  Als wij uw gegevens onvolledig of onjuist verwerken, kunt u ons te allen tijde verzoeken deze te corrigeren of aan te vullen.
 • Recht op gegevenswissing:
  U kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen in zoverre wij deze onrechtmatig verwerken of als de verwerking uw rechtmatige belangen m.b.t. de bescherming van uw gegevens onevenredig schaadt. Houd er rekening mee dat er gronden kunnen zijn die onmiddellijke verwijdering belemmeren, bijvoorbeeld in het geval van wettelijk geregelde registratieverplichtingen.
  Wij zullen, ongeacht de behartiging van uw recht op gegevenswissing, uw data onmiddellijk en volledig verwijderen in zoverre er geen sprake is van een juridische of wettelijke registratieverplichting.
 • Recht op beperking van de verwerking:
  U kunt ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken wanneer:
  • U de juistheid van de gegevens betwist en ons de tijd geeft om de juistheid ervan te verifiëren.
  • De verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u een verwijdering afwijst en in plaats daarvan ons verzoekt om een beperking van het gebruik van de gegevens.
  • Wij de gegevens niet meer gebruiken voor het beoogde doel, maar u deze nog nodig hebt voor het indienen of verdedigen van evt. vorderingen.
  • U beroep heeft aangetekend tegen de verwerking van de gegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
  U kunt van ons eisen dat wij u de door u aan ons verstrekte gegevens in een gestructureerd, gangbaar en een elektronisch bewerkbaar formaat ter beschikking stellen en dat u deze gegevens zonder tussenkomst van ons aan een andere verantwoordelijke kan doorgeven, indien:
  • Wij deze informatie verwerken op basis van een door u gegeven en herroepbare toestemming of ter uitvoering van een tussen ons gesloten overeenkomst.
  • Deze verwerking met behulp van een geautomatiseerd proces wordt uitgevoerd.
  Indien technisch haalbaar kunt u ons vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke door te geven.
 • Recht van beroep:
  Als wij uw gegevens verwerken uit een rechtmatig belang kunt u te allen tijde tegen deze verwerking in beroep gaan. Dit geldt ook bij profilering op deze gronden. Wij zullen uw gegevens dan niet langer verwerken, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking ertoe dient een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. U kunt te allen tijde en zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van directe reclame.
 • Recht op bezwaar:
  Als u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw gegevens de Duitse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming schenden, neem dan contact met ons op om eventuele misverstanden op te helderen. U kunt ook uiteraard contact opnemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit van de desbetreffende deelstaat.
  Wanneer u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met onze toezichthouder voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen wij u om aanvullende informatie vragen ter bevestiging van uw identiteit.

Ben ik verplicht gegevens te verstrekken?

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de totstandkoming c.q. uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan. Zonder deze informatie kan er in de regel geen overeenkomst worden afgesloten of uitgevoerd. Bestaande overeenkomsten worden derhalve beëindigd. U bent echter niet verplicht uw toestemming te geven voor de verwerking van gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst niet relevant of wettelijk vereist zijn.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaringen te wijzigen indien dit noodzakelijk is als gevolg van nieuwe technologieën. Zorg ervoor dat u over de laatste versie beschikt. Indien deze privacyverklaring onderhevig is aan fundamentele wijzigingen, dan zullen wij dat op onze website publiceren.

Alle belangstellende partijen en bezoekers van onze website kunnen hun vragen m.b.t. gegevensbescherming richten aan:

Dhr. Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg